Convent van Vorsten Regio Arnhem

Statuten van  het Convent van Vorsten

ARTIKEL 1

Het CONVENT van VORSTEN, hierna te noemen Het Convent, is een vriendenclub voor Vorsten en Grootvorsten in Regio-Arnhem.

 

ARTIKEL 2

Het Convent heeft ten doel het bewaken van de culturele en sociale waarden van het carnaval in de Regio-Arnhem en het ondersteunen in woord en daad van carnavalsverenigingen bij het installeren van een Vorst of Grootvorst of het benoemen van een Ere-Vorst of Ere-Grootvorst. Het Convent heeft mede ten doel een overkoepelende organisatie te zijn voor de carnavalsverenigingen in haar regio waarbij stimulering van de onderlinge samenwerking eveneens een doel is. Ten einde dit doel te bereiken kan zij besluiten zelf evenementen te organiseren.

 

ARTIKEL 3

Onder Vorsten en Grootvorsten in dit Statuut en de daaruit voortvloeiende Reglementen worden verstaan alle nog in functie bij een carnavalsvereniging, hierna te noemen CV, zijnde Vorsten en Grootvorsten, alsmede Ere-Vorsten en Ere-Grootvorsten, alsmede die Vorsten en Grootvorsten die uit functie zijn geraakt en conform de voorwaarden nader te bepalen in een reglement

Veranderingen in het in de vorige regel aangehaalde reglement nadat een uit functie zijnde Vorst of Grootvorst door Het Convent is geaccepteerd kunnen geen veranderingen aanbrengen in zijn status of lidmaatschap binnen Het Convent.

 

ARTIKEL 4

Onder de Regio-Arnhem wordt verstaan de gemeente Arnhem en zijne wijde ommelanden.

 

ARTIKEL 5

Lidmaatschap en toetreding tot Het Convent is gehouden aan regels welke in een reglement verder worden bepaalt. Tevens worden in dat reglement de regels bepaalt met betrekking tot het installeren c.q. benoemen van een (Ere-)Vorst of (Ere-)Grootvorst.

 

ARTIKEL 6

De te dragen kleding is conform voorschriften welke in een regelement worden bepaalt. Een Vorst draagt de Conventsonderscheiding in “zilver”, een Grootvorst de Conventsonderscheiding in “goud”. Bij het verkrijgen van de Eretitel zijn de respectievelijke Conventsonderscheidingen voorzien van een extra plaat voorzien van de betreffende titel.

 

ARTIKEL 7

Het Convent wordt geleid door een bestuur, hierna te noemen Het Bestuur, bestaande uit een Preses, Kanselier en Penningmeester. Benoeming geschied bij meerderheid van stemmen en volgens een af te spreken rooster. Alle leden van Het Convent kunnen deel uitmaken van dit bestuur.

 

ARTIKEL 8

Alle leden van Het Convent hebben stemrecht met één stem per persoon. Bij het staken van de stemmen dient een tweede stemronde te worden gehouden. Indien na twee stemrondes de stemming geen uitslag biedt, is het besluit van het bestuur bindend voor ieder lid.

Stemmen over personen geschiedt schriftelijk, behoudens wanneer Het Convent, voor aanvang van de betreffende stemming, anders beslist.

 

CONVENT van VORSTEN

 

ARTIKEL 9

Het lidmaatschap van Het Convent verplicht tot het betalen van een jaarlijkse contributie welke gezamenlijk door Het Convent te bepalen is.

 

ARTIKEL 10

Het Convent zal nimmer in strijd handelen met de statuten en reglementen van de CV’s van de leden van Het Convent. Bij confronterende bepalingen tussen de CV’s onderling dan wel tussen een CV c.q. CV’s en Het Convent, zal Het Convent, indien mogelijk, voor een passende oplossing voor de betreffende leden zorgdragen welke door middel van stemming moet worden bekrachtigd.

 

ARTIKEL 11

Naast de door dit Statuut verplicht op te stellen Reglementen, mag Het Convent zelf Reglementen ten behoeve van de in artikel 2 genoemde evenementen en andere zaken opstellen indien zij daartoe behoefte voelt.

 

ARTIKEL 12

In alle gevallen waarin dit Statuut niet voorziet, beslist Het Bestuur nadat zij de leden van Het Convent heeft gehoord door middel van een bijeenkomst of op een andere manier.

 

ARTIKEL 13

Elk lid van Het Convent heeft het recht te komen met voorstellen tot aanvulling op c.q. wijziging van dit Statuut en/of gedeeltes hiervan. Aanvullingen en wijzigingen als bedoeld in de eerste regel van dit artikel kunnen alleen van kracht worden en door Het Bestuur bekrachtigd worden als deze door Het Convent zijn aangenomen door middel van een stemming waarbij een twee-derde (67%) meerderheid van stemmen van alle leden zich voor bedoelde aanvulling en/of wijziging heeft uitgesproken.

Voor alle wijzigingen en aanvulling op de in dit Statuut bedoelde Reglementen is een meerderheid vereist (51%) van de op dat moment op de stemming aanwezige leden met in achtneming van het bepaalde in artikel 8.

 

Aldus besloten door Het Convent van Vorsten.

 

Origineel besloten op 13 oktober 1998.

Eerste wijziging besloten op 12 april 2005.

Tweede wijziging besloten op 24 november 2009

Derde wijziging besloten op 31 maart 2015

 

Bekrachtigd door Het Bestuur van Het Convent

Arnhem 31 maart 2015

Preses Secretaris Penningmeester

J. Heijnen jr. R. Seelen L. Schollen

Copyright © Convent van Vorsten Regio Arnhem